Sensor de Temperatura con LM35 con dsPIC DSPIC33FJ32MC202 en mikro c

Sensor de Temperatura con LM35 con dsPIC DSPIC33FJ32MC202 en mikro c

Escrito Por: admin Publicado En: Proyectos de microcontroladores PIC Fecha de Creación: 2017-04-03 visitas: 1267

Sensor de Temperatura con LM35 con dsPIC DSPIC33FJ32MC202 en mikro c

 

 

Diagrama en proteus

Codigo en  Mikro C

 

 

int adcValue;
float temperatura;

char txt[10];


sbit LCD_RS at LATB2_bit;
sbit LCD_EN at LATB3_bit;
sbit LCD_D4 at LATB4_bit;
sbit LCD_D5 at LATB5_bit;
sbit LCD_D6 at LATB6_bit;
sbit LCD_D7 at LATB7_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;


/*
sbit loadPin at LATB13_bit;         // DAC load pin
sbit loadPinDir at TRISB13_bit;       // DAC load pin
sbit csPin at LATB12_bit;          // DAC CS pin
sbit csPinDir at TRISB12_bit;        // DAC CS pin
                */

////////////////////
void config_timer( void ){

 T1CON     = 0x8000;
 T1IE_bit     = 1;
 T1IF_bit     = 0;
 IPC0         = IPC0 | 0x1000;
 PR1         = 500;
}


 void Timer1Int() org IVT_ADDR_T1INTERRUPT { // Timer1 interrupt handler


T1IF_bit  = 0;             // Clear TMR1IF                 // to measure sampling frequency
LATB.F15 = !LATB.F15;
adcValue = ADC1_Get_Sample(0);

temperatura = (3.3*100.0/1024.0)*adcValue;


FloatToStr(temperatura, txt) ;


//WordToStr(temperatura, txt);

Lcd_Out(1,1,txt);


}

void main()
{


 Lcd_Init();
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);        // Clear display
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);     // Cursor off

 ADC1_Init();
 
   TRISA.F0 = 1;   //pin RA0 como entrada TRISB.F15 = 0;
 LATB.F15 = 0;
   // configu interrupcion timer
  config_timer();
  while(1);
}
loading...